Πρόλογος

Η Πάφος τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξελιχθεί ραγδαία, συνήθως άνευ μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Δεν έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα την παραγωγή ουσιαστικής και σχεδιασμένης πολιτικής ως προς την ανάπτυξη της πόλης και του ιστού μας. Η απουσία ενιαίου σχεδιασμού είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές ευκαιρίες να χαθούν αλλά και περιοχές της πόλης μας να οδηγηθούν σε μαρασμό.

Ιδιαίτερα μετά την οικονομική ύφεση, που άγγιξε ίσως την πόλη μας σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες, αλλά και την πρόσφατη κρίση του Covid-19 οι συνέπειες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της πόλης μας είναι εμφανείς. Είναι όμως σε τέτοιες περιόδους που οι Τοπικές Αρχές σε συνδυασμό με το κράτος που οφείλουμε να είμαστε αρωγοί και να ενισχύουμε την τοπική οικονομία.

Είμαστε ενώπιον ενός παραθύρου ευκαιρίας, να καθορίσουμε με τεχνοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια πολιτικές χωροθέτησης και να παρέχουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις που μπορούν να αναζωπυρώσουν επιλεγμένες περιοχές και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σχέδιο Ανάκαμψης Εμπορικού Κέντρου
Σχέδιο Στήριξης ΜμΕ

Το Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης/Αναβίωσης Λευκωσίας που ανακοινώθηκε εκ νέου στις 04/09/2020 βρίσκεται ήδη σε ισχύ από το 2017 με συνολικό ύψος €700,000

Η τόνωση που θα προσφερεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στην Πάφο θα είναι ευεργετική για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της πόλης μας

ΣΤΟΧΟΙ

Προσέλκυση σε επιλεγμένες περιοχές νέων Επιχειρήσεων,

των οποίων οι δραστηριότητα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη και πολεοδομικά επιτρεπόμενη.

Ενθάρρυνση υφιστάμενων Επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου

για ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και φυσικής αναβάθμισης των περιοχών, την ανάδειξή τους ως πόλους έλξης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής , την επαναφορά ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία συνεκτικού ιστού.

Ενίσχυση υφιστάμενων Επιχειρήσεων που λειτουργούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου

ούτως ώστε να εκσυγχρονιστούν, να αλλάξουν τομέα δραστηριοποίησης, να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, να προωθήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους με στόχο τη δημιουργία εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικοδομικές Εργασίες

Οικοδομικές εργασίες σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια, με σκοπό τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση επιχείρησης. Συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε σχέση με το κτήριο.

*Επιχειρήσεις που θα επιλέξουν σε υφιστάμενα κτήρια τη χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) θα δικαιούνται επιπρόσθετη χορηγία.

Κινητή επίπλωση / Εξοπλισμός

Σε επιχειρήσεις που επιλέγονται για αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό θα καλύπτονται για συγκεκριμένες χρήσεις και σε χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις Οικοδομικές Εργασίες.

Πρόσληψη προσωπικού

Επιχειρήσεις οι οποίες θα προχωρήσουν στην πρόσληψη νέου προσωπικού θα μπορούν να συμπεριλάβουν στις δαπάνες το μισθολόγιο 6 μηνών με όλα τα απαραίτητα και νόμιμα πιστοποιητικά.

Η χορηγία θα παρέχεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις

(α) 50% στο στάδιο της υλοποίησης του έργου και νοουμένου ότι υποβληθούν πρωτότυπα τιμολόγια και πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής.
(β) μετά την ολοκλήρωση του έργου με βάση τα εγκριθέντα σχέδια και νοουμένου ότι υποβληθούν πρωτότυπα τιμολόγια και πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής.

Για την επιβεβαίωση της δαπάνης του έργου

οι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση της αίτησης, Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής, όπου αυτές απαιτούνται και δύο τουλάχιστον αναλυτικές προσφορές με ποσότητες και τιμές μονάδες για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες.

Καταβολή χορηγίας

Η εγκριθείσα χορηγία καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

Ισχύς χορηγίας

Νοείται ότι σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο η επιχείρηση παύσει τη λειτουργία της πριν την πάροδο τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης υποχρεούται σε επιστροφή της ενίσχυσης που έλαβε στο πλαίσιο του Σχεδίου.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  • ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  • ΜΟΥΤΤΑΛΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων αποσκοπεί στην ικανοποίηση των στόχων του Σχεδίου με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Όσες αιτήσεις δεν συγκεντρώσουν 50% της συνολικής βαθμολογίας θα απορρίπτονται.

Θα παρέχεται έγκριση με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις, ακολουθώντας τη σειρά κατάταξης των αιτήσεων με βάση την ψηλότερη βαθμολογία μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Η έκδοση Πολεοδομικής Άδειας, Άδειας Οικοδομής όπου απαιτείται δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή και έγκριση της αίτησης αλλά θα πρέπει να προσκομιστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση της αίτησης και πριν την παραχώρηση της εγκριθείσας χορηγίας.

Επικοινωνήστε μαζί μου